Saunamökin muuraustyö v.1993
Saunamökin muuraustyö v.1993. Kuvasarja.